Obchodné podmienky

Kupujúci - objednávateľ - fyzická alebo právnická osoba , ktorá vykonáva objednanie prostredníctvom elektronického obchodu alebo písomne , telefonicky alebo osobne .

Práva a povinnosti predávajúceho :
1. ) Predávajúci je povinný zrealizovať objednávku kupujúceho v čo najkratšom termíne , väčšinou do 10 pracovných dní od prijatia objednávky ( zvyčajne však zákazník tovar dostane už do troch pracovných dní )
2. ) Predávajúci je povinný uskutočniť dodávku do miesta, ktoré uviedol kupujúci v objednávke ( ak nebolo dohodnuté inak )
3. ) Predávajúci má právo odmietnuť objednávku . V tomto prípade je povinný bezodkladne upovedomiť kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe .

Práva a povinnosti kupujúceho :
1. ) Kupujúci je povinný v objednávke uviesť správnu a úplnú poštovú adresu , na ktorú má byť objednaný tovar doručený .
2. ) Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť kúpnu cenu . S konečnou cenou je kupujúci oboznámený už po vyplnení objednávky .
3. ) Kupujúci má právo stornovať objednávku , je však povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené so stornovaním objednávky ak nejaké vznikli .
4. ) Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy predávajúceho , pokiaľ o to požiada .

Objednanie tovaru :
1. ) Všetky objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo doručené Predávajúcemu iným spôsobom ( pošta , e - mail , fax , osobne ) sú považované za záväzné . Aby mohla byť objednávka akceptovaná , musí obsahovať všetky náležitosti , registračné údaje a telefonické spojenie na kupujúceho . V tom prípade je objednávka súčasne návrhom kúpnej zmluvy . K uzavretiu kúpnej zmluvy nie je nutné potvrdenie objednávky predávajúcim , kúpna zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru . Predávajúci si však môže v jednotlivých , najmä sortimentnej alebo finančne náročnejších prípadoch , vyhradiť písomné potvrdenie objednávky .
2. ) Vykonaním objednávky kupujúci potvrdzuje bez výhrad , že sa oboznámil so všetkými ustanoveniami týchto obchodných podmienok , ako aj v deň odoslania objednávky platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na výberové internetovej stránke a že s nimi súhlasí . Odoslanou objednávkou ( návrhom kúpnej zmluvy ) je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný .
3. ) Objednávka musí obsahovať presnú špecifikáciu tovaru , jeho množstvo a cenu za tovar . Pre kupujúceho platia ceny v čase objednania . Ceny sú uvedené v Eurách .
4. ) Pri chybnom zadaní tovaru do objednávky zo strany kupujúceho a následnej výmene tovaru si predávajúci vyhradzuje právo účtovať všetky náklady spojené s výmenou .

Dodacie podmienky :
1. ) Miestom plnenia je adresa , ktorú kupujúci uviedol v objednávke , alebo osobný odber v mieste , ktoré si dohodol s predávajúcim .
2. ) Dopravu tovaru zaisťuje predávajúci po celej SR prostredníctvom spoločnosti ............ , alebo vlastnými vozidlami . Za dodanie tovaru sa považuje osobný odber v mieste , ktoré si obe strany dohodli alebo dodanie tovaru na požadované miesto a jeho prevzatie . Tovar môže prevziať iba oprávnená osoba , ktorá je povinná sa dostatočne identifikovať ( platný občiansky preukaz alebo cestovný pas ) . Ak si kupujúci neprevezme tovar z dôvodov ležiacich na jeho strane ( napr. ak nie je kupujúci alebo ním poverená osoba prítomná alebo nie je schopný uhradiť kúpnu cenu a pod ) , je povinný znášať v plnej výške náklady spojené s opakovaným dodaním . Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru pod podmienkou zaplatenia plnej kúpnej ceny .
4. ) Kupujúci je povinný pri dodaní skontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky podľa dodacieho listu a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky . Pokiaľ je zásielka neúplná alebo poškodená , je povinný spísať s dopravcom záznam o škode a tento okamžite predávajúcemu zaslať e - mailom alebo faxom , prípadne poštou a súčasne ihneď predávajúcemu oznámiť túto skutočnosť telefonicky . Ak kupujúci podpisom v dokladoch prevzatie zásielky potvrdí , je zásielka považovaná za bezchybnú a na dodatočné reklamácie neúplnosti alebo poškodenia nebude braný ohľad (okrem situácie , kedy nie je možné z objektívnych dôvodov vykonať kontrolu dodávky ihneď pri prevzatí zásielky od dopravcu . V tomto prípade je kupujúci povinný tak urobiť bez zbytočného odkladu do 24 hodín ao zistených nedostatkoch ihneď informovať predávajúceho ) .
5. ) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho až okamihom prevzatia tovaru od predávajúceho , resp . od dopravcu .
6. ) Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dohodnutej dodacej lehoty v prípade nepredvídateľných udalostí . O tejto skutočnosti je povinný kupujúceho bezodkladne informovať a dohodnúť náhradný termín plnenia . Prípade ak Predávajúci nedodá tovar ani v náhradnom termíne , je kupujúci oprávnený od zmluvy bez ďalšieho odstúpiť .

Platobné podmienky :
Platbu za tovar je možné uskutočniť:
- Pri osobnom odbere , v hotovosti v sídle firmy
- Zaplatením vodičovi, až pri prevzatí tovaru dobierkou
- Prevodom na základe faktúry , tovar je expedovaný po pripísaní fakturovanej čiastky na účet

Záruky a garancie :
1. ) Predávajúci poskytuje záruku na tovar špecifikovaný vo faktúre alebo v inom účtovnom doklade a súčasne v príslušnom dodacom liste . Nároky kupujúceho zo záruky za akosť sa riadia režimom obchodného zákonníka .
2. ) Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím a inštaláciou , ktoré sú v rozpore s návodom na obsluhu alebo všeobecnými zásadami ; za závady vzniknuté nedodržaním pokynov pre údržbu , prevádzku alebo obsluhu výrobku ; na chyby vzniknuté nesprávnou prepravou a nesprávnym skladovaním ; neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním ; prevádzkou za iných ako výrobcom stanovených podmienok , resp.za neobvyklých podmienok ; fyzickým poškodením ; na chyby vzniknuté neodvratnou udalosťou ( oheň , voda a pod ) ; poveternostnými vplyvmi ; poškodením bleskom alebo elektrostatickým výbojom ; nadmerným mechanickým opotrebením apod
3. ) Predmetom záručného plnenia nie je tiež bežná údržba , čistenie a podobné úkony predpísané výrobcom v návode na obsluhu .
4. ) Tovar možno použiť len na účely uvedené v návodoch na použitie .
5. ) Od 1.1.2003 je v účinnosti zákon č 136 / 2002 Z. z . , Ktorým sa mení občiansky zákonník . Záručná doba spotrebného tovaru je 24 mesiacov , pokiaľ nie je daná výrobcom inak ( na okná Skylight Premium je poskytovaná záruka 5 rokov na tesnenie a lemovanie , 10 rokov na kovanie , profily a prípadné skryté konštrukčné a výrobné chyby , 15 rokov na zasklievací paket . Za vadu je považované to , čo nezodpovedá kvalitatívnemu vymedzeniu tovaru , ktorá vyplýva z kúpnej zmluvy . Naopak nemožno za vadu považovať prípad , kedy výrobok doslúži v dôsledku použitia či bežného opotrebovania úmerného dĺžke a spôsobu užívania . Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou , umožňuje Ak to povaha veci , postačí namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení veci ( obsahujúci meno a priezvisko , názov alebo obchodné meno predávajúceho , jeho identifikačné číslo , sídlo právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby ) . Predávajúci môže poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záručnej doby stanovenej v zákone . Nesplnením povinností týkajúcich sa vydania záručného listu nie je platnosť záruky dotknutá . Ak to s ohľadom na poskytovanú záruku potrebné , predávajúci v záručnom liste vysvetlí obsah záruky , uvedie jej rozsah , podmienky , dobu platnosti a spôsob , akým je možné uplatniť nároky , ktoré z nej plynú . Ak je na predávanej veci , jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená v súlade so zvláštnymi právnymi predpismi lehota k použitiu veci , skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty . Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním , ani na vady , pre ktoré bola dojednaná nižšia cena . Kupujúci môže požadovať výmenu veci alebo výmenu súčasti veci iba ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné . počas prvých 6 mesiacov záručnej doby sa prenáša dôkazné bremeno v reklamačnom konaní na predávajúceho ) .

Odstúpenie od kúpnej zmluvy ( vrátenie tovaru ) :
1. ) Kupujúci má v súlade s odsekom 6 novely občianskeho zákonníka č.367/2000 zo 14. septembra 2000 právo odstúpiť od zmluvy do 14 - tich dní od prevzatia tovaru . Ak k takejto situácii dôjde , je kupujúci oprávnený vrátiť len nepoškodený tovar , bez známok užívania alebo opotrebovania , v pôvodnom obale , so všetkými súčasťami a príslušenstvom a so všetkou dokumentáciou .
2. ) Pred samotným vrátením tovaru je kupujúci povinný včas upovedomiť predávajúceho telefonicky , dohodnúť termín vrátenia a adresu , na ktorú vrátený tovar dopraviť , súčasne zaslať predávajúcemu e - mail alebo fax s uvedením čísla objednávky , faktúry a dodacieho listu a oznámiť číslo účtu , na ktorý chce vrátiť uhradenú sumu .
3. ) Vrátený tovar je kupujúci povinný zasielať výhradne doporučene a poistený , predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu či poškodenie .
4. ) Ak nebude splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok , nebude odstúpenie od kúpnej zmluvy akceptované , tovar nebude prevzatý späť a zaplatená čiastka nebude vrátená .
5. ) Ak kupujúci od zmluvy odstúpi , predávajúci mu vráti sumu, ktorá sa bude rovnať rozdielu kúpnej ceny a nákladov , ktoré predávajúci vynaložil v súvislosti s dodaním tovaru .
6. ) Možnosť odstúpenia od zmluvy sa vzťahuje iba na dodávku tovaru , ktorého cena nie je závislá na cenových výchylkách nezávislých na vôli predávajúceho , na tovar , ktoré nebolo objednané alebo upravené špeciálne a výslovne pre kupujúceho a na tovar , pri ktorého prevzatie nebolo možné dostatočne je prehliadnuť .
7. ) V prípade zrušenia časti objednávky si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť výšku poplatku za prepravné.
8. ) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch :
- Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
- Pri tovare sa zmenila výrazným spôsobom cena výrobcu alebo zmluvného dodávateľa
- Tovar je momentálne vypredaný
V prípade , že táto situácia nastane , sa predávajúci zaväzuje , že bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe ( náhrada objednaného tovaru iným , zrušenie objednávky , ... ) .

reklamácia :
1. ) Ak je zásielka neúplná alebo poškodená , je kupujúci povinný spísať s dopravcom záznam o škode ( popis závady a jej vzniku , číslo objednávky , dodacieho listu a faktúry ) a tento okamžite predávajúcemu zaslať e - mailom alebo faxom , prípadne poštou a súčasne ihneď predávajúcemu oznámiť túto skutočnosť telefonicky .
2. ) Pri reklamácii je kupujúci povinný preukázať zakúpenie predmetu plnenia u predávajúceho faktúrou a súčasne dodacím listom ( kópiami ) .
Predávajúci nie je povinný prijať na vybavenie reklamácie predmet plnenia , neodovzdá ak ho kupujúci so všetkými súčasťami a príslušenstvom a so všetkou dokumentáciou .
3. ) O výsledku reklamácie je kupujúci informovaný spôsobom dohodnutým s predávajúcim ( e - mailom , telefonicky , faxom , písomne ) , a to najneskôr do 30 dní od prevzatia predmetu plnenia na vybavenie reklamácie .
4. ) Odstránenie poruchy je podľa typu produktu realizovalo výmenou výrobku , výmenou chybného dielu , prípadne odstránením závady .
5. ) Pri neoprávnenej reklamácii ( ak nebude zistená oznámená chyba alebo ak pôjde o závadu nespadajúce do záručných podmienok ) môže predávajúci požadovať úhradu vzniknutých nákladov ( za dopravu , opravu a pod ) .

Ochrana osobných údajov :
Využitím internetovej objednávky predávajúceho súhlasí kupujúci so zápisom informácií o jeho osobe a nákupoch do databázy predávajúceho . Predávajúci sa zaväzuje používať osobné údaje kupujúceho v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov .
Všetky údaje , ktoré kupujúci oznámi pri objednaní tovaru predávajúcemu , sú považované za dôverné a nebudú poskytnuté tretej osobe alebo inak zverejnené okrem situácie súvisiacej s plnením objednávky ( dodávka tovaru , platobný styk a pod )

Záverečné ustanovenia :
1. ) Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim .
2. ) Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru uvedenú v katalógu internetovej predajne predávajúceho , ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak . Odoslanou objednávkou ( návrhom kúpnej zmluvy ) je kupujúci neodvolateľne viazaný .
3. ) V situáciách , ktoré neupravujú tieto obchodné podmienky , sa vzťah kupujúceho a predávajúceho riadi platnými právnymi úpravami , predovšetkým Obchodným a Občianskym zákonníkom .